زانو توپیچ پرسی 1/2*16 ایزوپایپ

P-159
ایزوپایپ
موجود
زانو چپقی پرسی

مشخصات فنی زانو توپیچ پرسی 1/2*16 ایزوپایپ