زانو توپیچ پرسی 1*25 ایزوپایپ

P-163
ایزوپایپ
موجود
زانو چپقی پرسی

مشخصات فنی زانو توپیچ پرسی 1*25 ایزوپایپ