زانو توپیچ پرسی 1*32 ایزوپایپ

P-164
ایزوپایپ
موجود
زانو چپقی پرسی
مشخصات فنی

زانو توپیچ پرسی 1*32 ایزوپایپ