زانو توپیچ پرسی 3/4*25 ایزوپایپ (سنگین)

P-246
ایزوپایپ
موجود
زانو چپقی پرسی
مشخصات فنی

زانو توپیچ پرسی 3/4*25 ایزوپایپ (سنگین)