زانو توپیچ پرسی 3/4*25 ایزوپایپ (سنگین)

P-246
ایزوپایپ
موجود
زانو چپقی پرسی

مشخصات فنی زانو توپیچ پرسی 3/4*25 ایزوپایپ (سنگین)