رابط روپیچ پرسی 1/2*16 ایزوپایپ

P-180
ایزوپایپ
موجود
بوشن روپیچ پرسی
مشخصات فنی

رابط روپیچ پرسی 1/2*16 ایزوپایپ