رابط روپیچ پرسی 1/2*20 ایزوپایپ

P-183
ایزوپایپ
موجود
بوشن روپیچ پرسی
مشخصات فنی

رابط روپیچ پرسی 1/2*20 ایزوپایپ