رابط روپیچ پرسی 3/4*20 ایزوپایپ

P-184
ایزوپایپ
موجود
بوشن روپیچ پرسی
مشخصات فنی

رابط روپیچ پرسی 3/4*20 ایزوپایپ