رابط روپیچ پرسی 1/2*25 ایزوپایپ

P-186
ایزوپایپ
موجود
بوشن روپیچ پرسی
مشخصات فنی

رابط روپیچ پرسی 1/2*25 ایزوپایپ