رابط روپیچ پرسی 3/4*25 ایزوپایپ

P-187
ایزوپایپ
موجود
بوشن روپیچ پرسی

مشخصات فنی رابط روپیچ پرسی 3/4*25 ایزوپایپ