رابط روپیچ پرسی1.1/4*32 ایزوپایپ

P-192
ایزوپایپ
موجود
بوشن روپیچ پرسی
مشخصات فنی

رابط روپیچ پرسی1.1/4*32 ایزوپایپ