رابط روپیچ پرسی1.1/2*32 ایزوپایپ

P-193
ایزوپایپ
موجود
بوشن روپیچ پرسی
مشخصات فنی

رابط روپیچ پرسی1.1/2*32 ایزوپایپ