رابط روپیچ پرسی 1.1/2*40 ایزوپایپ

P-196
ایزوپایپ
موجود
بوشن روپیچ پرسی
مشخصات فنی

رابط روپیچ پرسی 1.1/2*40 ایزوپایپ