رابط توپیچ پرسی 1/2*20 ایزوپایپ

P-200
ایزوپایپ
موجود
بوشن توپیچ پرسی
مشخصات فنی

رابط توپیچ پرسی 1/2*20 ایزوپایپ