زانو روپیچ پرسی 3/4*20 ایزوپایپ

P-264
ایزوپایپ
موجود
زانو روپیچ پرسی
مشخصات فنی

زانو روپیچ پرسی 3/4*20 ایزوپایپ