زانو روپیچ پرسی 1*25 ایزوپایپ

P-265
ایزوپایپ
موجود
زانو روپیچ پرسی
مشخصات فنی

زانو روپیچ پرسی 1*25 ایزوپایپ