زانو روپیچ پرسی 1*32 ایزوپایپ

P-266
ایزوپایپ
موجود
زانو روپیچ پرسی
مشخصات فنی

زانو روپیچ پرسی 1*32 ایزوپایپ