بوشن روپیچ پرسی 1/2*16

51202
مشخصات فنی

بوشن روپیچ پرسی 1/2*16