بوشن روپیچ پرسی 1/2*20

51204
مشخصات فنی

بوشن روپیچ پرسی 1/2*20