بوشن روپیچ پرسی 3/4*20

51206
مشخصات فنی

بوشن روپیچ پرسی 3/4*20