بوشن روپیچ پرسی 1/2*25

51209
مشخصات فنی

بوشن روپیچ پرسی 1/2*25