بوشن روپیچ پرسی 11/4*32

51216

مشخصات فنی بوشن روپیچ پرسی 11/4*32