زانو روپیچ پرسی 1/2*16

52202
مشخصات فنی

زانو روپیچ پرسی 1/2*16