زانو روپیچ پرسی 1/2*20

52203
مشخصات فنی

زانو روپیچ پرسی 1/2*20