زانو روپیچ پرسی 1*25

52207
مشخصات فنی

زانو روپیچ پرسی 1*25