زانو چپقی پرسی 1/2*20

52304
مشخصات فنی

زانو چپقی پرسی 1/2*20