زانو چپقی پرسی 3/4*20

52306
مشخصات فنی

زانو چپقی پرسی 3/4*20