زانو چپقی پرسی 3/4*25

52308
مشخصات فنی

زانو چپقی پرسی 3/4*25