زانو دیواری پرسی 1/2*16

52402
موجود
زانو دیواری پرسی
مشخصات فنی

زانو دیواری پرسی 1/2*16