زانو دیواری پرسی 1/2*20

52404
موجود
زانو دیواری پرسی
مشخصات فنی

زانو دیواری پرسی 1/2*20