زانو دیواری پرسی 1*32

52408
موجود
زانو دیواری پرسی
مشخصات فنی

زانو دیواری پرسی 1*32