زانو صفحه دار روپیچ پرسی 3/4*16

52702
موجود
زانو صفحه دار پرسی
مشخصات فنی

زانو صفحه دار روپیچ پرسی 3/4*16