زانو صفحه دار روپیچ پرسی 3/4*20

52704
موجود
زانو صفحه دار پرسی
مشخصات فنی

زانو صفحه دار روپیچ پرسی 3/4*20