زانو صفحه دار توپیچ پرسی 1/2*16

52602
موجود
زانو صفحه دار پرسی

مشخصات فنی زانو صفحه دار توپیچ پرسی 1/2*16