زانو صفحه دار توپیچ پرسی 1/2*20

52604
موجود
زانو صفحه دار پرسی
مشخصات فنی

زانو صفحه دار توپیچ پرسی 1/2*20