سه راهی توپیچ پرسی 20*3/4*20

53306
موجود
سه راهی توپیچ پرسی

مشخصات فنی سه راهی توپیچ پرسی 20*3/4*20