زانو صفحه دار روپیچ کوپلی 3/4*16 ایزوپایپ

C-101
ایزوپایپ
موجود
زانو صفحه دار کوپلی
مشخصات فنی

زانو صفحه دار روپیچ کوپلی 3/4*16 ایزوپایپ