زانو صفحه دار توپیچ کوپلی 3/4*16 ایزوپایپ

C-102-1
ایزوپایپ
موجود
زانو صفحه دار کوپلی
مشخصات فنی

زانو صفحه دار توپیچ کوپلی 3/4*16 ایزوپایپ