زانو صفحه دار توپیچ کوپلی 1/2*16 ایزوپایپ

C-103
ایزوپایپ
موجود
زانو صفحه دار کوپلی
مشخصات فنی

زانو صفحه دار توپیچ کوپلی 1/2*16 ایزوپایپ