زانو صفحه دار توپیچ کوپلی 1/2*20 ایزوپایپ

C-104
ایزوپایپ
موجود
زانو صفحه دار کوپلی
مشخصات فنی

زانو صفحه دار توپیچ کوپلی 1/2*20 ایزوپایپ