زانو خاردار توپیچ کوپلی 1/2*16 ایزوپایپ (سنگین)

C-105
ایزوپایپ
موجود
زانو دیواری کوپلی
مشخصات فنی

زانو خاردار توپیچ کوپلی 1/2*16 ایزوپایپ (سنگین)