زانو خاردار توپیچ کوپلی 1/2*20 ایزوپایپ

C-106-1
ایزوپایپ
موجود
زانو دیواری کوپلی
مشخصات فنی

زانو خاردار توپیچ کوپلی 1/2*20 ایزوپایپ