زانو خاردار توپیچ کوپلی 3/4*25 ایزوپایپ

C-107-1
ایزوپایپ
موجود
زانو دیواری کوپلی
مشخصات فنی

زانو خاردار توپیچ کوپلی 3/4*25 ایزوپایپ