سه راه تخت صفحه دار روپیچ کوپلی 16*3/4*16 ایزوپایپ

C-108
مشخصات فنی

سه راه تخت صفحه دار روپیچ کوپلی 16*3/4*16 ایزوپایپ