سه راه تخت صفحه دار روپیچ کوپلی 16*3/4*20 ایزوپایپ

C-109
مشخصات فنی

سه راه تخت صفحه دار روپیچ کوپلی 16*3/4*20 ایزوپایپ