سه راه تخت صفحه دار روپیچ کوپلی 20*3/4*20 ایزوپایپ

C-110
مشخصات فنی

سه راه تخت صفحه دار روپیچ کوپلی 20*3/4*20 ایزوپایپ