سه راه تخت صفحه دار توپیچ کوپلی 16*1/2*16 ایزوپایپ

C-111
ایزوپایپ
موجود
سه راهی 180 صفحه دار توپیچ کوپلی
مشخصات فنی

سه راه تخت صفحه دار توپیچ کوپلی 16*1/2*16 ایزوپایپ