سه راه تخت صفحه دار توپیچ کوپلی 20*1/2*20 ایزوپایپ

C-113
ایزوپایپ
موجود
سه راهی 180 صفحه دار توپیچ کوپلی
مشخصات فنی

سه راه تخت صفحه دار توپیچ کوپلی 20*1/2*20 ایزوپایپ