سه راه تخت خاردار توپیچ کوپلی 16*1/2*16 ایزوپایپ

C-114
ایزوپایپ
موجود
سه راهی 180 دیواری کوپلی
مشخصات فنی

سه راه تخت خاردار توپیچ کوپلی 16*1/2*16 ایزوپایپ