سه راه کنج صفحه دار توپیچ کوپلی 16*1/2*16 ایزوپایپ

C-120
ایزوپایپ
موجود
سه راهی 90 صفحه دار کوپلی

مشخصات فنی سه راه کنج صفحه دار توپیچ کوپلی 16*1/2*16 ایزوپایپ