رابط تبدیلی کوپلی 16*20 ایزوپایپ

C-135
ایزوپایپ
موجود
بوشن تبدیل کوپلی
مشخصات فنی

رابط تبدیلی کوپلی 16*20 ایزوپایپ